WSTECZ WSTECZ
Usługa: Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Powiatu Chełmskiego.Podstawa prawna:

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710) oraz § 6 uchwały Nr XXVI/197/10 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 47 poz. 975, z późn. zm.)Wymagane dokumenty:


Opłata:

Nie podlega opłaciePrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Zarządu Powiatu w Chełmie w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym planuje się wykonanie robótSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Nr pokoju: I piętro, pokój nr 127 - Punkt

Nr telefonu: 82 562 75 27; 82 562 75 01

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:

Nie obowiązujeProcedura:
Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Maryla Kowalczyk - inspektorZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Powiatu Chełmskiego
      
2021-04-30