WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE
Usługa: Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę chełmskiegoPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923, z późn. zm.)Wymagane dokumenty:
  • wniosek
  • załączniki w przypadku zmiany składu zarządu, składu komisji rewizyjnej, adresu siedziby klubu: protokół z posiedzenia walnego zebrania członków, na którym dokonano wnioskowanych zmian i uchwały dotyczące wnioskowanych zmian
  • załączniki w przypadku zmiany statutu: protokół z walnego zebrania członków klubu, na którym podjęto uchwałę o zmianie statutu i uchwała dotycząca zmiany statutu, jednolity tekst zmienionego statutu


Opłata:

Nie podlega opłaciePrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcySprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Joanna Wąsowicz - inspektorWydział: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Nr pokoju: I piętro, pokój nr 99 - Punkt kancelaryjny

Nr telefonu: 82 562 75 07; 82 562 75 01

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.Procedura:
Uwagi:
Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Joanna Wąsowicz - inspektor


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o zmianę danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę chełmskiego
      
2021-04-29