WSTECZ WSTECZ
Usługa: Udzielenie pomocy w usamodzielnieniu osobom pełnoletnim opuszczającym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną w przypadku gdy umieszczenie w pieczy nastąpiło na podstawie orzeczenia sąduPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz.U.z 2020 r., poz. 821 z późn.zm.)Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek sporządzony przez osobę zainteresowaną w sprawie udzielenia pomocy.
  2. Postanowienie sądu o skierowaniu do jednej z wyżej wymienionych form pieczy zastępczej.
  3. Dokumenty potwierdzające pobyt w jednej z form pieczy zastępczej.
  4. Złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
  5. Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.


Opłata:

Nie podlega opłacie.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA)  1 miesiącSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Pl. Niepodległości 1,

Nr pokoju: III piętro, pokój nr 320

Nr telefonu: 82 562 76 53, 82 562 76 52

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie.Procedura:
Uwagi:

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
- 3 lat w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną
- roku w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej jeżeli kontynuuje naukę:
- w szkole
- w zakładzie kształcenia nauczycieli
- w uczelni
- na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia
- u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Pomoc przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego. Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.


Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 

Katarzyna Otkała