WSTECZ WSTECZ
Usługa: Udzielenie pomocy w usamodzielnieniu osobom pełnoletnim opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczyPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r., poz.954)Wymagane dokumenty:

1. Wniosek sporzadzony przez osobę zainteresowaną w sprawie udzielenia pomocy.
2. Postanowienie sądu o skierowaniu do placówki.
3. Dokumenty potwierdzające pobyt w placówce.
4. Wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub adres kontaktowy osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby.
5. Złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
6. Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.
7. Wywiad środowiskowy cz. V.     Opłata:

Nie podlega opłacie.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA)  1 miesiącSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Pl. Niepodległości 1

Nr pokoju: III piętro, pokój nr 320

Nr telefonu: 82 562 76 53, 82 562 76 52

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ChełmieProcedura:
Uwagi:

Pomoc, o której mowa wyżej przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastapiło na podstawie orzeczenia sądu.
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym osrodku wychowawczym co najmniej rok.
Warunkiem uzyskania pomocy jest zobowiązanie sie osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 

Katarzyna Otkała