WSTECZ WSTECZ
Usługa: Kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dzieckaPodstawa prawna:

Artykuły 42 ust. 1-3 i 7, 43, 44, 45, 48, 52, 54, 55 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 274, poz. 1620).Wymagane dokumenty:
  1. Podanie o utworzenie rodziny zastępczej (sporządzone przez kandyta do pełnienia funkcji rodziny zastępczej).
  2. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  3. Opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.
  4. Oświadczenie ws. regulacji władzy rodzicielskiej, wypełniania obowiązku alimentacyjnego oraz zdolnośco do czynności prawnych.
  5. Zaświadczenie o niekaralności wydane przez Punkt Informacyjny Krajowego Rjestru Karnego KRK.
  6. Zaświadczenie o źródle i wysokości dochodów oraz okresie zatrudnienia  wydane przez pracodawcę.


      Opłata:

nie podlega opłaciePrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Zakończenie procedury kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Pl. Niepodległości 1

Nr pokoju: III piętro, pokój nr 320

Nr telefonu: 82 562 76 53, 82 562 76 56

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:

BRAKProcedura:
Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 

Monika Wójcik

Iwona Muçaj