WSTECZ WSTECZ
Usługa: Umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej



Podstawa prawna:

Art. 54 ust .1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.( Dz.U. z  2020 r., poz. 1876 z późn. zm.)

§8, §9, §11 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018 r., poz. 734 z późn. zm.)



Wymagane dokumenty:

1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Rodzinny wywiad środowiskowy.
3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
4. Opinia ośrodka pomocy społecznej dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS.

Wymienione dokumenty przy ubieganiu się o przyjęcie do domu pomocy społecznej kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub przebywania osoby w dniu kierowania do domu pomocy społecznej  i wraz z decyzją o skierowaniu do określonego domu pomocy społecznej oraz decyzją ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej  przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania decyzji o umieszczeniu w danym domu pomocy społecznej.
 



Opłata:

nie podlega opłacie



Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA) + 1 miesiąc



Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:




Wydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Pl. Niepodległości 1

Nr pokoju: III piętro, pokój nr 315

Nr telefonu: 82 562 76 53, 82 562 75 96

Sposób załatwienia sprawy:




Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.



Procedura:




Uwagi:

W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.
Osoba ubiegająca się o umieszczenie w domu pomocy społecznej jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy                z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony. Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu; w przypadku braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, który ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.


Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Grażyna Szykuła