WSTECZ WSTECZ
Usługa: Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnychPodstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z  2015 r. poz. 926 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z poźn. zm.).Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON. 
2. Dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku – zgodnie z pkt 8 części A wniosku.
3. Udokumentowanie posiadania rachunku bankowego, numeru NIP oraz REGON.
4. Udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON.
5. Program merytoryczny imprezy zawierający nazwę, miejsce realizacji i szczegółowy zakres zadania.
6. Kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania.
7. Lista osób niepełnosprawnych biorących udział w imprezie wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności, miejsca zamieszkania.
8.Udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.

W przypadku podmiotu, prowadzącego działalność gospodarczą należy dołączyć:

1. Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
2. Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz  na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
3. Oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy.

w przypadku, gdy podmiot jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej należy dołączyć:
1. Potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej.
2. Informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.
3. Informację o pomocy publicznej, jak w pkt. 8.  Opłata:

nie podlega opłaciePrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA) Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Magdalena BurakWydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Pl. Niepodległości 1

Nr pokoju: III piętro, pokój nr 317

Nr telefonu: 82 562 76 53, 82 562 76 54

Sposób załatwienia sprawy:
  1. Osobiście w siedzibie jednostki.
  2. Przez internet za pomocą SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON).
Tryb odwoławczy:

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku.Procedura:
Uwagi:

Wniosek należy złożyć w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.


Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Magdalena Burak Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
2023-10-25