WSTECZ WSTECZ
Usługa: Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - osoba prawnaPodstawa prawna:
 Art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit.c, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021r., poz. 573 z późn. zm.),  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty:
 1. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy.
 2. Statut, umowa, regulamin organizacyjny.
 3. W przypadku, gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą: zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie, informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
 4. W przypadku, gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej: potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie, informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
 5. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.
 6. Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo)  dokument, z którego wynika uprawnienie osoby fizycznej do działania w imieniu wnioskodawcy.
 7. Udokumentowane posiadanie konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach.
 8. Szczegółowy preliminarz sprzętu rehabilitacyjnego.
 9. Oferty cenowe zakupu wnioskowanego sprzętu.
 10. Oświadczenie wnioskodawcy o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON.
 11. Dokumentacja posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
Opłata:

nie podlega opłaciePrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA)Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Renata AlbiniakWydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Pl. Niepodległości 1

Nr pokoju: III piętro, pokój nr 317

Nr telefonu: 82 562 76 53, 82 562 76 54

Godziny pracy: 7:30 - 15:30

Sposób załatwienia sprawy:
 1. Osobiście w siedzibie jednostki.
 2. Przez internet za pomocą SOW (System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON).
Tryb odwoławczy:

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku.Procedura:
Uwagi:
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON składają jeden raz w roku w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań. Wypłata dofinansowania nastepuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy wnioskodawca a starostą. Zakupy dokonane przed podpisaniem umowy nie zostaną dofinansowane.
Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Renata Albiniak


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - osoby prawne
2022-12-08