WSTECZ WSTECZ
Usługa: Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z dn. 09 października 2018 r. Dz.U. z 2018r. poz.1990, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity z dn. 16.06.2016 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r, w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity z dn. 21 kwietnia 2015 r. Dz.U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.)Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek
2. Dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu,
3. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe pojazdu lub decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
4. Karta pojazdu

Do wglądu:
1. dokument tożsamości w przypadku osób fizycznych,
2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
3. aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
4. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez uprawnione organy lub prokurenta)Opłata:

opłata rejestracyjna:

 • 180,50 zł - samochód,
 • 121,50 zł - motocykl, przyczepa i naczepa oraz ciągnik rolniczy,
 • 111,50 zł - motorower,
 • pozwolenie czasowe - 13,50 zł,
 • dowód rejestracyjny - 54,00 zł,
 • nalepka kontrolna - 18,50 zł,
 • znaki legalizacyjne - 12,50 zł.

tablice rejestracyjne:

 • samochodowe - 80,00 zł.
 • motocyklowe - 40,00 zł.
 • motorowerowe - 30,00 zł.
 • na przyczepę - 40,00 zł.
 • opłata za tablice indywidualne - 1.000, 00 zł.
 • opłata ewidencyjna - 2 zł dla samochodu, 1,5 zł dla ciągnika, przyczepy, motocykla i motoroweru.

Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł (z wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest rodzeństwo, wstępni, zstępni). Nr konta na które należy wnosić opłaty: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 136

Godziny pracy: przyjmowanie wniosków 7.45-14.00

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.Uwagi:

W przypadku wniosku o wydanie tablic indywidualnych właściciel składa podanie o wydanie tablic (tablicy) indywidualnych. Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Organ rejestrujący wydaje tablice indywidualne po sprawdzeniu w ewidencji tablic indywidualnych, wydanych na obszarze województwa, że identyczne tablice nie zostały wydane dla innego pojazdu zarejestrowanego na terenie województwa.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Adam SłupczyńskiZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
KO01 wniosek
2020-08-19