WSTECZ WSTECZ
Usługa: Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z dn. 09 października 2018 r. Dz.U. z 2018r. poz.1990, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity z dn. 16.06.2016 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r, w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity z dn. 21 kwietnia 2015 r. Dz.U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.)Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek
2. Dowód własności pojazdu.
3. Dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą potwierdzający zarejestrowanie pojazdu,
4. Dowód odprawy celnej przywozowej (dla pojazdu sprowadzonego spoza UE).
5. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy (dot. samochodu osobowego)
6. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym, jeżeli jest wymagane lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.
7. Tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym.
8. Dowód wpłaty „opłaty recyklingowej” w wysokości 500 zł, jeżeli jest wymagany.
9. tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku.

Do wglądu:
1. dokument tożsamości,
2. aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
3. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela,
4. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.Opłata:

opłata rejestracyjna:
samochód - 256,00 zł
motocykl - 197,00 zł
przyczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł
motorower - 111,50 zł  

w tym:
dowód rejestracyjny - 54,00 zł.
pozwolenie czasowe - 13,50 zł
nalepka kontrolna - 18,50 zł.
nalepki legalizacyjne - 12,50 zł.
wydanie karty pojazdu - 75 zł.

opłata za tablice rejestracyjne:
samochodowe - 80,00 zł.
motocyklowe - 40,00 zł.
motorowerowe - 30,00 zł.
na przyczepę - 40,00 zł.
opłata za tablice indywidualne - 1.000,00 zł.
Nr konta na które należy wnosić opłaty: 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: 136

Nr telefonu: 82 562 75 35 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.Uwagi:

- w przypadku wniosku o wydanie tablic indywidualnych właściciel składa podanie o wydanie tablic. Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Organ rejestrujący wydaje tablice indywidualne po sprawdzeniu w ewidencji tablic indywidualnych, wydanych na obszarze województwa, że identyczne tablice nie zostały wydane dla innego pojazdu zarejestrowanego na terenie województwa,
- przy odbiorze dowodu rejestracyjnego należy okazać aktualne ubezpieczenie OC pojazdu.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Adam SłupczyńskiZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Rejestracja
2020-08-19