WSTECZ WSTECZ
Usługa: Przerejestrowanie pojazdu używanego zakupionego na terenie RP

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z dn. 09 października 2018 r. Dz.U. z 2018r. poz.1990, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity z dn. 16.06.2016 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r, w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity z dn. 21 kwietnia 2015 r. Dz.U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.)Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek
2. Dowód własności pojazdu.
3. Dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
4. Karta pojazdu jeżeli była wydana.
5. Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

Do wglądu:
1. Dowód osobisty
2. Ubezpieczenie OC.Opłata:

Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego

180,50 zł - samochód,
121,50 zł - motocykl, przyczepa i naczepa oraz ciągnik rolniczy,
111,50 zł - motorower.

W przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w tutejszym Urzędzie i posiadających tablice nowego typu (tzw."białe") - uiszcza się opłatę w wysokości 81,00 zł dla wszystkich rodzajów pojazdów.
Nr konta na które należy wnosić opłaty: 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: 136

Nr telefonu: 82 562 75 35 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.Uwagi:

przyjmowanie wniosków 7.45-14.00

- jeżeli pojazd posiada „białe” tablice rejestracyjne wydane przez tut. organ to numer rejestracyjny nie ulega zmianie chyba, że właściciel wnioskuje o zmianę numeru rejestracyjnego;
- pojazd z urzędu jest rejestrowany czasowo na okres do 30 dni, właściciel otrzymuje pozwolenie czasowe,
- w przypadku zakupu pojazdu przez firmę nie posiadającą osobowości prawnej należy przedłożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- w przypadku zakupu pojazdu przez firmę posiadającą osobowość prawną należy przedłożyć wyciąg z rejestru handlowego lub KRS-u oraz zaświadczenie o nadaniu numeru regon;
- w przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, do wniosku o rejestrację dołącza się dokument (dokumenty) potwierdzający fakt przeniesienia prawa własności pojazdu;
- w przypadku wniosku o wydanie tablic indywidualnych właściciel składa podanie o wydanie tablic indywidualnych. Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Organ rejestrujący wydaje tablice indywidualne po sprawdzeniu w ewidencji tablic indywidualnych, wydanych na obszarze województwa, że identyczne tablice nie zostały wydane dla innego pojazdu zarejestrowanego na terenie województwa;
- rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela.
Rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela pojazdu wydając dowód rejestracyjny, zalegalizowane tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną na szybę.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Adam SłupczyńskiZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Rejestracja
2020-08-19