WSTECZ WSTECZ
Usługa: Rejestracja pojazdu zabytkowego

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z dn. 09 października 2018 r. Dz.U. z 2018r. poz.1990, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity z dn. 16.06.2016 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r, w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity z dn. 21 kwietnia 2015 r. Dz.U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.)Wymagane dokumenty:

1. wypełniony wniosek
2. Dowód własności pojazdu.
3. zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.
4. uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów.
5. Dowód rejestracyjny lub oświadczenie o jego braku.
6. tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

Do wglądu:
1. dokument tożsamości,
2. dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OCOpłata:

pojazdy samochodowe - 100 zł
motocykle - 50 zł
Nr konta na które należy wnosić opłaty: 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu kompletnego wniosku organ dokonuje rejestracji czasowej na okres 30 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu, wydając tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe. Termin ważności pozwolenia może być w razie konieczności przedłużony o 14 dni. Po zakończeniu postępowania organ dokonuje rejestracji pojazdu wydając dowód rejestracyjny. Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: 136

Nr telefonu: 82 562 75 35 / 82 562 75 10

Godziny pracy: przyjmowanie wniosków 7.45-14.00

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.Uwagi:
Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Adam Słupczyński


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Rejestracja
2020-08-19