WSTECZ WSTECZ
Usługa: Rejestracja pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z dn. 09 października 2018 r. Dz.U. z 2018r. poz.1990, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity z dn. 16.06.2016 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r, w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity z dn. 21 kwietnia 2015 r. Dz.U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.)Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek
2. Dowód własności pojazdu z adnotacją, że wraz ze sprzedanym pojazdem nie został przekazany dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu, jeżeli była wydana,
3. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,

Do wglądu:
1. dokument tożsamości
2. Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OCOpłata:

opłata rejestracyjna:
180,50 zł - samochód, 
121,50 zł - motocykl, przyczepa i naczepa oraz ciągnik rolniczy, 
111,50 zł - motorower, 

pozwolenie czasowe - 13,50 zł,
dowód rejestracyjny - 54,00 zł,
nalepka kontrolna - 18,50 zł,
znaki legalizacyjne - 12,50 zł.

tablice rejestracyjne:
samochodowe - 80,00 zł.
motocyklowe - 40,00 zł.
motorowerowe - 30,00 zł.
na przyczepę - 40,00 zł.
opłata za tablice indywidualne - 1.000, 00 zł.
opłata ewidencyjna - 2 zł dla samochodu, 1,5 zł dla ciągnika, przyczepy, motocykla i motoroweru.

Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł (z wyjątkiem sytuacji gdy pełnomocnikiem strony jest rodzeństwo, wstępni, zstępni). Nr konta na które należy wnosić opłaty: 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu kompletnego wniosku organ dokonuje rejestracji czasowej na okres 30 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu, wydając tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe. Termin ważności pozwolenia może być w razie konieczności przedłużony o 14 dni. Po zakończeniu postępowania organ dokonuje rejestracji pojazdu wydając dowód rejestracyjny. Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: 136

Nr telefonu: 82 562 75 35 / 82 562 75 10

Godziny pracy: przyjmowanie wniosków 7.45-14.00

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Adam SłupczyńskiZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Rejestracja
2020-08-19