WSTECZ WSTECZ
Usługa: Rejestracja czasowa pojazdu

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z dn. 09 października 2018 r. Dz.U. z 2018r. poz.1990, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity z dn. 16.06.2016 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r, w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity z dn. 21 kwietnia 2015 r. Dz.U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek
2. Dowód własności pojazdu.
3. Dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą potwierdzający zarejestrowanie pojazdu,
4. Dowód odprawy celnej przywozowej (dla pojazdu sprowadzonego spoza UE).
5. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy (dot. samochodu osobowego)
6. Tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym.
7. Dowód wpłaty „opłaty recyklingowej” w wysokości 500 zł, jeżeli jest wymagany.

Do wglądu:
1. dokument tożsamości
2. Dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC.Opłata:

tablice rejestracyjne tymczasowe:

  • samochodowe - 62,00 zł.
  • motocyklowe - 37,75 zł.
  • motorowerowe - 37,75 zł.
  • na przyczepę - 40,75 zł.
Nr konta na które należy wnosić opłaty: 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Rejestracji czasowej pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela pojazdu wydając pozwolenie czasowe, zalegalizowane tymczasowe tablice rejestracyjne.
Właściciel pojazdu może dokonać czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia;
- wywozu pojazdu za granicę,
- przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.
Pozwolenie czasowe wydaje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Jeżeli sprawy związane z rejestracją pojazdu wymagają dłuższego czasu, pozwolenie czasowe może być jednorazowo przedłużone o 14 dni.
Po upływie czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne zwraca się do organu, który je wydał, z wyjątkiem przypadku wywiezienia pojazdu za granicę.

Rejestracja czasowa pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe.Wydział: Wydział Komunikacji

Nr pokoju: 136

Nr telefonu: 82 562 75 35 / 82 562 75 10

Godziny pracy: przyjmowanie wniosków 7.45-14.00

Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji odmawiającej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.


Uwagi:
Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Adam Słupczyński


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Rejestracja
2020-08-19