WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na następne zapisy lub z powodu zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z dn. 09 października 2018 r. Dz.U. z 2018r. poz.1990, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity z dn. 16.06.2016 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r, w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity z dn. 21 kwietnia 2015 r. Dz.U. z 2015 r., poz. 776 z późn. zm.)Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek
2. Dowód rejestracyjny pojazdu
3. Karta pojazdu jeżeli była wydana.
4. Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

Do wglądu:
1. Dokument tożsamości
2. Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
3.pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela,
4. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnejPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres do 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. Urzędzie na dowód rejestracyjny.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: 136

Nr telefonu: 82 562 75 35 / 82 562 75 10

Godziny pracy: przyjmowanie wniosków 7.45-14.00

Uwagi:
- przy odbiorze dowodu rejestracyjnego należy okazać aktualne ubezpieczenie OC pojazdu.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Adam Słupczyński - inspektor


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego
2020-08-19