WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wyrejestrowanie pojazdu

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r . poz. 1990 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek
2. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej,
4. Dowód rejestracyjny (nie jest wymagany w przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę oraz w przypadku wycofania pojazdu z obrotu)
5. Karta pojazdu, jeżeli była wydana (nie jest wymagana w przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę oraz w przypadku wycofania pojazdu z obrotu)
6. tablice (tablica) rejestracyjne (nie są/jest wymagane w przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, w przypadku wycofania pojazdu z obrotu, kradzieży pojazdu)
7. Jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
zaświadczenie o demontażu pojazdu, lub równoważny dokument wydany w innym państwie, w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, lub
zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, lub równoważny dokument wydany w innym państwie, w przypadku przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, lub
stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ, lub
dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą, wraz ze stosownym oświadczeniem, lub
dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą, lub
dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności razem z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, lub
dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu, lub dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu, lub kopię - poświadczoną przez organ ją wydający - decyzji administracyjnej, określającej pojazd, który podlega wycofaniu z obrotu oraz termin jego wycofania, a także nakazującej realizację obowiązku odkupienia pojazdu od osoby, która faktycznie włada tym pojazdem.

W przypadku wyrejestrowania pojazdu czasowo wycofanego z ruchu, zamiast dowodu rejestracyjnego należy dołączyć decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (jeżeli była wydana) lub tablic (tablicy) rejestracyjnych – jeżeli któryś z wymienionych dokumentów był wymagany – należy złożyć stosowne oświadczenie.

Do wglądu:
1. dowód tożsamościOpłata:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł wpłacana na rachunek Urzędu Miasta Chełm.
Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł (wyjątek – jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) wpłacaną na rachunek Urzędu Miasta Chełm.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wyrejestrowanie pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku decyzja jest wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: 129

Nr telefonu: 82 562 75 33 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji odmawiającej nadania cechy identyfikacyjnej pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Chełmskiego.
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.Uwagi:
Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Konrad Nowak


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wniosek
2020-08-19