WSTECZ WSTECZ
Usługa: Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.),Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek
2. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
3. Dowód wpłaty opłaty za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
4. Dowód rejestracyjny,
5. Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
6. Tablice (tablica) rejestracyjne

Do wglądu:
1. dowód tożsamościOpłata:

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
1) 4 zł – od 3 do 12 miesiąca;
2) 2 zł – od 13 do 24 miesiąca;
3) 0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca.
Wpłaty dokonuje się na rachunek Starostwa Powiatowego w Chełmie lub w kasie (pok. 103).
Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł (wyjątek – jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) wpłacaną na rachunek Urzędu Miasta Chełm.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku decyzja jest wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: 129

Nr telefonu: 82 562 75 33 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji odmawiającej nadania cechy identyfikacyjnej pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Chełmskiego.
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.Uwagi:

Czasowemu wycofaniu podlegają zarejestrowane:
1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
2. ciągniki samochodowe;
3. pojazdy specjalne;
4. autobusy.
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Konrad NowakZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wniosek
2020-08-19