WSTECZ WSTECZ
Usługa: Decyzja o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdowi marki „SAM”

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm. 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1401)Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek
2. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
3. Oświadczenie, że pojazd jest pojazdem marki „SAM”
4. Dowód wpłaty opłaty skarbowej


Do wglądu:
1. dowód tożsamościOpłata:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł wpłacana na rachunek Urzędu Miasta Chełm.
Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł (wyjątek – jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) wpłacaną na rachunek Urzędu Miasta Chełm.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Nadanie cech identyfikacyjnych następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku decyzja jest wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: 129

Nr telefonu: 82 562 75 33 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji odmawiającej nadania cechy identyfikacyjnej pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Chełmskiego.
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Konrad NowakZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wniosek
2020-08-19