WSTECZ WSTECZ
Usługa: Decyzja o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdowi

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1401)Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek
2. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej,
4. Dowód rejestracyjny,
5. Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
6. Jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
Dowód własności ramy lub podwozia pojazdu, w którym dokonano ich wymiany na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego, lub
Dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, lub
Dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, lub
Prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, lub
Opinia rzeczoznawcy samochodowego, w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy razem z pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, która powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania, lub
Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona razem z pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, która powinna wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.

Do wglądu:
1. dowód tożsamościOpłata:

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł wpłacana na rachunek Urzędu Miasta Chełm.
Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł (wyjątek – jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) wpłacaną na rachunek Urzędu Miasta Chełm.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Nadanie cech identyfikacyjnych następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku decyzja jest wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: 129

Nr telefonu: 82 562 75 33 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji odmawiającej nadania cechy identyfikacyjnej pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Chełmskiego.
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.Uwagi:
Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Konrad Nowak


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wniosek
2020-08-19