WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wpisanie i wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. nr 145 poz. 1542)Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek
2. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
4. Dowód rejestracyjny
5. W zależności czy wniosek dotyczy wpisania czy wykreślenia analogicznie jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów (wpisywanie zastawu) lub
odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu (wykreślenie zastawu)

Do wglądu:
1. dowód tożsamościOpłata:

BRAK, oprócz przypadków, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł (wyjątek – jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) wpłacaną na rachunek Urzędu Miasta Chełm.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wpisanie (wykreślenie) adnotacji o zastawie rejestrowym następuje bez zbędnej zwłoki.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: 129

Nr telefonu: 82 562 75 33 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

BRAKUwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Konrad NowakZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wniosek
2020-08-19