WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek,
2. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
3. Dowód rejestracyjny (jeżeli zaświadczenie dotyczy danych zawartych w karcie pojazdu),
4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana (jeżeli zaświadczenie dotyczy danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym),
5. Stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
6. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Do wglądu:
1. dowód tożsamościOpłata:

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł wpłacana na rachunek Urzędu Miasta Chełm.
Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł (wyjątek – jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) wpłacaną na rachunek Urzędu Miasta Chełm.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu wniosku zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: 129

Nr telefonu: 82 562 75 33 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji odmawiającej nadania cechy identyfikacyjnej pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Chełmskiego.
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Konrad NowakZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wniosek
2020-08-19