WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy (generowanie profilu kandydata na kierowcę - PKK)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz.231 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.05.2016r.  w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546).Wymagane dokumenty:
 1. wniosek o wydanie prawa jazdy
 2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 3. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia i wydanie prawa jazdy - jeżeli jest wymagana
 4. kolorowa fotografia o dobrej ostrości, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów  z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami -  jeżeli zachodzi konieczność zamówienia nowego druku prawa jazdy. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Do wglądu:

 1. dokument tożsamości
  Cudzoziemiec  dołącza ponadto do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium RP albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.


Opłata:

100, 00 zł – opłata za wydanie prawa jazdy + 0,50 zł -  opłata ewidencyjna; opłatę należy wnieść niezwłocznie po zdanym egzaminie państwowym / bezpośrednio w kasie Urzędu pok. 103 lub na  rachunek bankowy – BGŻ BNP PARIBAS : 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002/. Należność można również  uiścić za pośrednictwem terminala płatniczego w pok. 135.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty wnioskodawca zostanie wezwany do jej wniesienia. Zamówienie na prawo  jazdy zostanie złożone dopiero po dokonaniu opłaty i przedłożeniu w tut. Urzędzie dowodu jej uiszczenia.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu wniosku o wydanie prawa jazdy osobiście lub elektronicznie, organ generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK), który zawiera unikalny numer przypisany konkretnemu kandydatowi  i jednej kategorii prawa jazdy. Czas oczekiwania na  utworzenie PKK wynosi do 2 dni roboczych. Po otrzymaniu wydruku z numerem PKK kandydat zgłasza się w wybranym przez siebie ośrodku szkolenia kierowców celem odbycia szkolenia  oraz w  wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego na egzamin państwowy. Fakt odbycia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu w word jest  odnotowany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Po aktualizacji PKK przez osk i word oraz wniesieniu opłaty za wydanie prawa jazdy, organ  składa zamówienie na wyprodukowanie dokumentu do PWPW.SA w Warszawie. Czas oczekiwania na prawo jazdy – około 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Wydanie prawa jazdy, jak również odmowa wydania tego dokumentu następuje w drodze decyzji administracyjnej.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: 135

Nr telefonu: 82 562 75 36, 82 562 75 37 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowejUwagi:

Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 15.30.

Sposób odbioru prawa jazdy – osobiście w pok. 135  lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Na stronie internetowej urzędu www.powiatchelmski.pl istnieje możliwość sprawdzenia statusu sprawy ( na jakim etapie znajduje się procedura wyrabiania prawa jazdy). W celu skorzystania z tej opcji należy wybrać zakładkę E-Usługi, a następnie funkcjonalność e-kierowca/e-pojazd i dalej postępować zgodnie z instrukcją.


Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Monika Chlebio
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wydanie prawa jazdy
2020-08-19