WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydawanie międzynarodowych praw jazdy

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia  5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 341 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz.231 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.05.2016r.  w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2019r. poz. 2546).


Wymagane dokumenty:

1. wniosek
2. kopia prawa jazdy wydanego przez polski organ
3. kolorowa fotografia o dobrej ostrości, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - jeżeli zachodzi konieczność zamówienia nowego prawa jazdy. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Do wglądu:
1. dokument tożsamości
2. oryginał krajowego prawa jazdyOpłata:
Wysokość opłaty: 35 zł. Dowód uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku o wydanie dokumentu.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego Starostę po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Dokument wydaje się na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy. Czas oczekiwania – do 3 dni roboczych od daty złożenia kompletu dokumentów.


Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: 135

Nr telefonu: 82 562 75 36, 82 562 75 37 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:
1. Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej


Uwagi:
przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Urzędu , tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Sposób odbioru prawa jazdy – osobiście w pok. 132 lub za pośrednictwem operatora pocztowego
Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 
Monika Chlebio