WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydawanie wtórnika prawa jazdy

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia  5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 341 ze zm. );
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz.231 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.05.2016r.  w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546).Wymagane dokumenty:

1. wniosek
2. kopia posiadanego prawa jazdy - jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych
3. orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne, jeżeli zmiana dotyczy daty ważności uzyskanego uprawnienia wynikającej z terminowości powyższych orzeczeń
4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej
5. kolorowa fotografia o dobrej ostrości, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - jeżeli zachodzi konieczność zamówienia nowego prawa jazdy. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Do wglądu:
1. dokument tożsamościOpłata:

100, 00 zł – opłata za wydanie prawa jazdy + 0,50 zł - opłata ewidencyjna
Dowód uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku o wydanie wtórnika dokumentuPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Wydanie wtórnika prawa jazdy następuje w przypadku  utraty posiadanego dokumentu lub  zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym nieczytelność. W przypadku zmiany danych wydaje się nowy dokument pod warunkiem zwrotu  poprzedniego prawa jazdy. Po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji dokumentów organ składa zamówienie do PWPW.SA w Warszawie. Czas oczekiwania na prawo jazdy – około 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku, gdy nastąpiła zmiana danych powodująca zmianę właściwości miejscowej urzędu i wymagane jest sprowadzenie akt kierowcy , czas oczekiwania na prawo jazdy wydłuża się do około 3 tygodni.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: 135

Nr telefonu: 82 562 75 36, 82 562 75 37 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowejUwagi:

Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 15.30.

Sposób odbioru prawa jazdy – osobiście w pok. 135 po zwrocie dotychczasowego dokumentu  (jeśli nastąpiła  utraty poprzedniego dokumentu, wtórnik  może być przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego).

Na stronie internetowej urzędu www.powiatchelmski.pl istnieje możliwość sprawdzenia statusu sprawy ( na jakim etapie znajduje się procedura wyrabiania prawa jazdy). W celu skorzystania z tej opcji należy wybrać zakładkę E-Usługi, a następnie funkcjonalność e-kierowca/e-pojazd i dalej postępować zgodnie z instrukcją.

W przypadku odzyskania utraconego prawa jazdy należy je niezwłocznie zwrócić do organu, który wydał wtórnik.

Fakt utraty prawa jazdy, jego zniszczenia, jak również zmianę danych wiążącą się z koniecznością wymiany posiadanego prawa jazdy należy zgłaszać staroście w ciągu 30 dni od daty  utraty(zniszczenia) lub zaistnienia zmiany.

W przypadku zaistnienia zmiany danych zawartych w posiadanym dokumencie  - zmianę należy zgłosić organowi w ciągu 30 dni od daty jej zaistnienia, przedkładając dokumenty wymagane do wymiany prawa jazdy. Jeśli zmiana danych wynikła z upływu terminu ważności orzeczenia lekarskiego i (lub) orzeczenia psychologicznego, należy dodatkowo przedstawić aktualne orzeczenia – wydane przez podmioty uprawnione do przeprowadzania badań osób kierujących pojazdami. Wydanie nowego dokumentu następuje po zwrocie dotychczasowego blankietu.

Od dnia 04.03.2019r. w prawie jazdy nie zamieszcza się miejsca zamieszkania posiadacza tego dokumentu, w związku z czym nie ma obowiązku wymiany  prawa jazdy z tego powodu. Zmianę adresu należy jednak zgłosić organowi administracji – w celu  skutecznego doręczania ewentualnej korespondencji.


Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Monika Chlebio