WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia  5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 341 ze zm. );
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.05.2013r.w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1392 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546).Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie zezwolenia
2. kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem przewożącym wartości pieniężne (art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami)
3. kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem przewożącym wartości pieniężne (art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami)
4. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami przewożącymi wartości pieniężne
5. kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

Do wglądu:
1. oryginały w/w dokumentów
2. dokument tożsamościOpłata:

50 zł
dodatkowa opłata ewidencyjna pobierana będzie od 01.01.2017r.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne następuje w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie wydaje się osobie, która ukończyła 21 lat - na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

ROZSZERZENIE ZAKRESU POSIADANEGO ZEZWOLENIA
Starosta rozszerza zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w art. 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia / Dz. U. z 2018r. poz. 2142 ze zm./ w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą – po otrzymaniu wniosku i  przedstawieniu  zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami w/w rodzaju.

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI  ZEZWOLENIA
Przedłużenie ważności zezwolenia następuje  w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą - po otrzymaniu przez Starostę  wniosku oraz przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, wydanych w trybie art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o  kierujących pojazdami. Ważność zezwolenia przedłuża się na okres kolejnych  5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności  orzeczeń przedłożonych przez wnioskodawcę.
Czas oczekiwania na wydanie zezwolenia, rozszerzenie jego zakresu lub przedłużenie terminu ważności – do
2 dni roboczych od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: 127

Nr telefonu: 82 562 75 36, 82 562 75 37 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowejUwagi:

przyjmowanie wniosków odbywa się w punkcie kancelaryjnym, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30. Przed złożeniem wniosku należy zgłosić się w pok. 133 w celu okazania do wglądu oryginałów przedkładanych załączników oraz uzyskania ewentualnej pomocy w wypełnieniu druku.
Odbiór zezwoleń - osobiście w pok. 133 lub za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku rozszerzenia zakresu zezwolenia – poprzednio wydany druk (jeśli  termin jego ważności nie wygasł), podlega zwrotowi.
Zezwolenie jest ważne z prawem jazdy lub legitymacją służbową.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Beata MiazgaZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wniosek
2020-08-19