WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia  5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 341 ze zm. );
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.05.2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1392 ze zm.); 
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546).Wymagane dokumenty:

W przypadku osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, nieposiadającej zaświadczenia wydanego w trybie art. 95a ustawy:
1. wniosek o wydanie zezwolenia
2. kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym (art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami)
3. kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym (art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami)
4. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
5. kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

Do wglądu:
1. oryginały w/w dokumentów
2. dokument tożsamości
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1327 ), która weszła w życie z dniem 04.01.2016r. - obowiązek przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie dotyczy  kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych. Osoby te zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego, że mają być kierującymi pojazdem ochotniczej straży pożarnej.Opłata:

50 zł
dodatkowa opłata ewidencyjna pobierana będzie od 01.01.2017r.
W przypadku kierowców kierujących pojazdami OSP koszty wydania zezwolenia pokrywane są
z budżetu gminy na terenie której działa OSP.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, rozszerzanie zakresu zezwolenia oraz przedłużanie okresu ważności zezwoleń następuje w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą. Zezwolenie wydaje się osobie, która ukończyła 21 lat - na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż do upływu okresu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

W celu rozszerzenia zakresu posiadanego zezwolenia należy dodatkowo przedstawić zaświadczenie o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi. Z obowiązku tego zwolnieni są kierujący pojazdami ochotniczych straży pożarnych.

Osoby ubiegające się o przedłużenie ważności zezwolenia przedkładają wraz z wnioskiem orzeczenie lekarskie i psychologiczne, wydane w trybie art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami. Ważność zezwolenia przedłuża się na okres kolejnych 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczeń przedstawionych przez wnioskodawcę.

Czas oczekiwania na wydanie zezwolenia/ rozszerzenie jego zakresu lub przedłużenie terminu ważności – do 2 dni roboczych od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, punkt kancelaryjny pok. 127 przed złożeniem dokumentów: weryfikacja - pok. 133

Nr telefonu: 82 562 75 36, 82 562 75 37 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowejUwagi:

Przyjmowanie wniosków odbywa się w punkcie kancelaryjnym, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30. Przed złożeniem wniosku należy zgłosić się w pok. 133 w celu okazania do wglądu oryginałów przedkładanych załączników oraz uzyskania ewentualnej pomocy w wypełnieniu druku.
Odbiór zezwoleń - osobiście w pok. 133 lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
W przypadku rozszerzenia zakresu zezwolenia – poprzednio wydane zezwolenie ( jeśli termin jego ważności nie wygasł), podlega zwrotowi.
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jest ważne z prawem jazdy lub legitymacją służbową.


Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Beata Miazga