WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydawanie pozwoleń na kierowanie tramwajem

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia  5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 341 ze zm. );
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz.231 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.05.2016r.  w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546).Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem
2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (tramwajem)
3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem ( tramwajem)
4. kolorowa fotografia o dobrej ostrości, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - jeżeli zachodzi konieczność zamówienia nowego prawa jazdy. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
5. kserokopia prawa jazdy – jeżeli osoba posiada

Do wglądu:
1. dokument tożsamościOpłata:

30 zł opłata za wydanie pozwolenia + 0,50 zł - opłata ewidencyjna
opłatę należy wnieść niezwłocznie po zdanym egzaminie państwowym / bezpośrednio w kasie Urzędu pok. 103 lub na rachunek bankowy nr: 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002/. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty wnioskodawca zostanie wezwany do jej wniesienia. Pozwolenie zostanie wydane dopiero po dokonaniu opłaty i przedłożeniu w tut. Urzędzie dowodu jej uiszczenia.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Procedura generowania PKK przebiega tak jak w przypadku osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy. Po egzaminie należy wnieść  opłatę za wydanie pozwolenia. Druk pozwolenia organ wypełnia w ciągu 2 dni roboczych od daty aktualizacji PKK, nie wcześniej jednak niż  po wniesieniu opłaty przez zainteresowanego.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 128

Nr telefonu: 82 562 75 36, 82 562 75 37 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowejUwagi:

przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 15.30.
Pozwolenie na kierowanie tramwajem może uzyskać osoba, która ukończyła wymagany wiek – tj. 21 lat. Pozwolenie wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności przedstawionego staroście orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. Okres ważności pozwolenia jest przedłużany za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w formie wymiany pozwolenia, po  uprzednim przedłożeniu orzeczeń, o których mowa wyżej.
Sposób odbioru pozwolenia – osobiście w pok. 135  lub za pośrednictwem operatora pocztowego


Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 

Agnieszka Jonik