WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia  5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 341 ze zm. );
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz.231 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.05.2016r.  w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 ze. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r.w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546).


Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie prawa jazdy (kat. AM)
2. kopia karty motorowerowej
3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wg kat. AM
4. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna - w przypadku osób niepełnoletnich
5. wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5cmx4,5cm, ukazująca lewy półprofil z odsłoniętym lewym uchem, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy

Do wglądu:
1. dokument tożsamości
2. oryginał karty motorowerowejOpłata:

100, 00 zł – opłata za wydanie prawa jazdy + 0,50 zł - opłata ewidencyjna
Dowód uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku o wymianę dokumentuPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów i pozytywnej weryfikacji akt, urząd wymienia kartę motorowerową wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym na prawo jazdy kat. AM. Osoba niepełnoletnia może złożyć wniosek o wymianę karty, jeśli ukończyła 14 lat. Na dokonanie tej czynności wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
Czas oczekiwania na prawo jazdy – około 10 dni od daty złożenia zamówienia do PWPW.S.AWydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 128

Nr telefonu: 82 562 75 36, 82 562 75 37 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowejUwagi:

Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Urzędu , tj. od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 15.30.

Gotowy dokument odbiera się osobiście w pok. 135, po zwrocie karty motorowerowej.

Karta motorowerowa  wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia.

Osoby, które przed dniem 19.01.2013r. ukończyły 18 lat, uznaje się za uprawnione do kierowania motorowerem na terenie RP. Od takiej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.

Na stronie internetowej urzędu www.powiatchelmski.pl istnieje możliwość sprawdzenia statusu sprawy ( na jakim etapie znajduje się procedura wyrabiania prawa jazdy). W celu skorzystania z tej opcji należy wybrać zakładkę E-Usługi, a następnie funkcjonalność e-kierowca/e-pojazd i dalej postępować zgodnie z instrukcją.Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 
Agnieszka Jonik