WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wymiana pozwolenia wojskowego

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia  5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 341 ze zm. );
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz.231 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.05.2016r.  w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 ze  zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546).Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wymianę pozwolenia wojskowego na prawo jazdy
2. kopia dokumentu podlegającego wymianie
3. kopia posiadanego prawa jazdy
4. dowód uiszczenia opłaty za wymianę pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej
5. wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5cmx4,5cm, ukazująca lewy półprofil z odsłoniętym lewym uchem, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy
6. akta ewidencyjne kierowcy – od jednostki wojskowej

Do wglądu:
1. dokument tożsamościOpłata:

100, 00 zł – opłata za wydanie prawa jazdy + 0,50 zł - opłata ewidencyjna.
Dowód uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku o wymianę pozwoleniaPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Warunkiem wymiany wojskowego pozwolenia na kierowanie pojazdem na prawo jazdy jest przekazanie przez jednostkę wojskową akt ewidencyjnych kierowcy potwierdzających fakt wydania pozwolenia. Po złożeniu wniosku przez kierowcę oraz po pozytywnej weryfikacji  dokumentów, organ składa zamówienie do PWPW.SA w Warszawie. Czas oczekiwania na prawo jazdy – około 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 128 lub 133

Nr telefonu: 82 562 75 36, 82 562 75 37 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowejUwagi:

Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 15.30.

Sposób odbioru prawa jazdy – osobiście w pok. 135 po zwrocie dotychczasowego prawa jazdy oraz pozwolenia wojskowego.

Na stronie internetowej urzędu www.powiatchelmski.pl istnieje możliwość sprawdzenia statusu sprawy ( na jakim etapie znajduje się procedura wyrabiania prawa jazdy). W celu skorzystania z tej opcji należy wybrać zakładkę E-Usługi, a następnie funkcjonalność e-kierowca/e-pojazd i dalej postępować zgodnie z instrukcją.


Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 
Agnieszka Jonik