WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia  5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 341 ze zm. );
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz.231 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.05.2016r.  w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546); 
  • Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu 8 listopada 1968r. (Dz. U. z 1988r. Nr 5, poz. 40 ze zm.).Wymagane dokumenty:

W przypadku wymiany dokumentów wydanych przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadających wzorowi określonemu w tych konwencjach:
    1. wniosek
    2. kolorowa fotografia o dobrej ostrości, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów  z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami -  jeżeli zachodzi konieczność zamówienia nowego druku prawa jazdy. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
    3. kserokopia posiadanego prawa jazdy;
    4. tłumaczenie posiadanego prawa jazdy na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest to dokument zgodny ze wzorem określonym w przepisach unijnych dotyczących praw jazdy.  
Do tekstu tłumaczenia tłumacz (konsul) dołącza w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu.
    5. dowód wpłaty za wymianę dokumentu wraz z opłatą ewidencyjną
      
W przypadku wymiany prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym:
    1. wniosek o wymianę prawa jazdy (w celu uzyskania numeru PKK)
    2. wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5cmx4,5cm, ukazująca lewy półprofil
z odsłoniętym lewym uchem, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy
    3. kserokopia posiadanego prawa jazdy;
    4. tłumaczenie posiadanego prawa jazdy na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
    5. dowód wpłaty za wymianę dokumentu wraz z opłatą ewidencyjną
Do wglądu:
1. dokument tożsamościOpłata:

100, 00 zł – opłata za wydanie prawa jazdy + 0,50 zł - opłata ewidencyjna
Dowód uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku o wymianę dokumentuPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Po złożeniu wniosku o wymianę prawa jazdy urząd występuje do organu zagranicznego o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy przedłożonym do wymiany. W przypadku praw jazdy wydanych przez państwo członkowskie UE (…) - po uzyskaniu potwierdzenia składane jest zamówienie na wyprodukowanie polskiego prawa jazdy. Czas oczekiwania na dokument około 10 dni od daty złożenia zamówienia do Wytwórni. Ogólny czas oczekiwania na otrzymanie polskiego prawa jazdy uzależniony jest szybkości potwierdzenia danych przez państwo obce i waha się od 2 do 4 miesięcy.
W przypadku wymiany praw jazdy nieokreślonych w konwencjach - po potwierdzeniu danych przez organ zagraniczny generowany jest profil kandydata na kierowcę umożliwiający przystąpienie do części teoretycznej egzaminu państwowego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Po zdaniu egzaminu i aktualizacji PKK przez WORD oraz po wniesieniu opłaty przez zainteresowanego składane jest zamówienie do PWPW.SA w Warszawie.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 128 lub 133

Nr telefonu: 82 562 75 36, 82 562 75 37 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowejUwagi:

Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 15.30.

Wymianie podlega ważne zagraniczne prawo jazdy. Wyjątek stanowi prawo jazdy wydane
w państwie członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA). Osoba posiadająca dokument wydany przez jedno z w/w państw, którego termin ważności upłynął, może przedłożyć go do wymiany wraz z dokumentem, który umożliwi przedłużenie terminu ważności dotychczasowego druku (t.j. orzeczeniem lekarskim, a w przypadku prawa jazdy kat. C,C1,D,D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E również orzeczeniem psychologicznym.

Gotowy dokument odbiera się osobiście w pok. 135, po zwrocie dotychczasowego prawa jazdy, które jest następnie odsyłane do organu zagranicznego wraz z informacją o dokonanej wymianie na polski odpowiednik.

Na stronie internetowej urzędu www.powiatchelmski.pl istnieje możliwość sprawdzenia statusu sprawy ( na jakim etapie znajduje się procedura wyrabiania prawa jazdy). W celu skorzystania z tej opcji należy wybrać zakładkę E-Usługi, a następnie funkcjonalność e-kierowca/e-pojazd i dalej postępować zgodnie z instrukcją.


Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 
Agnieszka Jonik