WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia  5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 341 ze zm. );
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U z 2018r. poz. 2096 ze zm);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz.U. z 2016r. poz. 231 ze zm);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.05.2016r.  w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546).Wymagane dokumenty:

1. wniosek
2. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej, a w przypadku gdy zachodzi konieczność zamówienia nowego druku prawa jazdy np. w związku ze zmianą danych - również potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie nowego dokumentu
3. kolorowa fotografia o dobrej ostrości, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - jeżeli zachodzi konieczność zamówienia nowego prawa jazdy. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Do wglądu:
1. dokument tożsamościOpłata:

0,50 zł -  opłata ewidencyjna

W przypadku gdy zachodzi konieczność wydania nowego druku – wnosi się również opłatę za wydanie prawa jazdy w wys. 100 zł

Dowód uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku o zwrot prawa jazdy.

Osoby podlegające kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji mogą wnieść opłatę po egzaminie sprawdzającym kwalifikacje.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje w formie czynności materialno – technicznej, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz ustaniu przyczyny zatrzymania.

W przypadku gdy okres zatrzymania prawa jazdy nie przekroczył 1 roku, dokument jest zwracany niezwłocznie po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji dokumentów. W sytuacji gdy zachodzi konieczność zamówienia nowego druku – czas oczekiwania na prawo jazdy wynosi około 10 dni od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

W przypadku gdy od daty zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający 1 rok, warunkiem zwrotu prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. W tej sytuacji, po złożeniu wniosku o zwrot prawa jazdy, organ generuje w systemie teleinformatycznym profil PKK, który umożliwi zainteresowanemu przystąpienie do egzaminu państwowego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Po zdanym egzaminie kontrolnym ośrodek egzaminowania odnotowuje wynik egzaminu w PKK. Czas oczekiwania na aktualizację profilu wynosi około 3 dni roboczych. Po tym czasie osoba może odebrać dokument prawa jazdy z depozytu urzędu. Jeśli zachodzi konieczność zamówienia nowego druku, czas oczekiwania wydłuża się do około 10 dni roboczych /w tym czasie prawo jazdy jest produkowane przez PWPW.SA./.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 133

Nr telefonu: 82 562 75 36, 82 562 75 37 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. W przypadku negatywnej weryfikacji dokumentów (np. gdy przyczyna zatrzymania prawa jazdy nie ustała) organ wydaje decyzję o odmowie zwrotu prawa jazdy – celem zapewnienia stronie pełnej ścieżki odwoławczej. W tej sytuacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.Uwagi:

Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Sposób odbioru prawa jazdy – osobiście w pok. 133 lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Beata Miazga