WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia  5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 341 ze zm. );
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz.231 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.05.2016r.  w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546).Wymagane dokumenty:

1. wniosek
2. kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie o kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z dyrektywą nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającą
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG
3. kopia orzeczenia (zaświadczenia) lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
4. kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
5. kopia prawa jazdy
6. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej
7. wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5cmx4,5cm, ukazująca lewy półprofil z odsłoniętym lewym uchem, bez ciemnych okularów i nakrycia głowy

Do wglądu:
1. dokument tożsamościOpłata:

100, 00 zł – opłata za wydanie prawa jazdy + 0,50 zł - opłata ewidencyjna
Dowód uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku o wymianę dokumentuPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Wpis jest dokonywany w formie wymiany prawa jazdy na okres 5 lat, liczony od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego dołączonego do wniosku przez kierowcę. Czas oczekiwania na prawo jazdy – około 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 128 lub 133

Nr telefonu: 82 562 75 36, 82 562 75 37 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowejUwagi:

Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 15.30. Sposób odbioru prawa jazdy – osobiście w pok. 135 po zwrocie dotychczasowego dokumentu

Na stronie internetowej urzędu www.powiatchelmski.pl istnieje możliwość sprawdzenia statusu sprawy ( na jakim etapie znajduje się procedura wyrabiania prawa jazdy). W celu skorzystania z tej opcji należy wybrać zakładkę E-Usługi, a następnie funkcjonalność e-kierowca/e-pojazd i dalej postępować zgodnie z instrukcją.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 
Agnieszka Jonik