WSTECZ WSTECZ
Usługa: Rozszerzanie uprawnień do kierowania pojazdami (generowanie profilu kandydata na kierowcę - PKK)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia  5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 341ze zm. );
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz.231 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.05.2016r.  w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 702 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r.w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546).Wymagane dokumenty:

1. wniosek
2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – nie dotyczy prawa jazdy kat. AM,A1,A2,A,B1,B,B+E, T
4. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli jest wymagana
5. kolorowa fotografia o dobrej ostrości, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - jeżeli zachodzi konieczność zamówienia nowego prawa jazdy. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
6. kopia posiadanego prawa jazdy

Do wglądu:
1. dokument tożsamościOpłata:

100, 00 zł – opłata za wydanie prawa jazdy + 0,50 zł - opłata ewidencyjna
opłatę należy wnieść niezwłocznie po zdanym egzaminie państwowym / bezpośrednio w kasie Urzędu pok. 103 lub na rachunek bankowy nr: 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002/.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty wnioskodawca zostanie wezwany do jej wniesienia. Zamówienie na prawo jazdy zostanie złożone dopiero po dokonaniu opłaty i przedłożeniu w tut. Urzędzie dowodu jej uiszczenia.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Osoba zamierzająca rozszerzyć posiadane uprawnienia składa do starosty wniosek wraz z załącznikami, na podstawie którego generowany jest profil kandydata na kierowcę, umożliwiający przystąpienie do szkolenia na prawo jazdy określonej kategorii oraz do  egzaminu państwowego. Wpis potwierdzający odbycie szkolenia oraz pozytywny wynik egzaminu  na prawo jazdy jest dokonywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W oparciu o zapisy w PKK oraz po wniesieniu opłaty za wydanie prawa jazdy przez zainteresowanego, organ  składa zamówienie na wyprodukowanie dokumentu do PWPW.SA w Warszawie. Czas oczekiwania na prawo jazdy – około 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Wydanie prawa jazdy, jak również odmowa wydania tego dokumentu następuje w drodze decyzji administracyjnej.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 135

Nr telefonu: 82 562 75 36, 82 562 75 37 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowejUwagi:

Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy kategorii C1,C,D1,D lub D jest spełnienie wymagań określonych dla prawa jazdy kat. „B” w zakresie odbycia szkolenia i zdania egzaminu państwowego , zaś prawa jazdy kat. B+E,C1+E,C+E,D1+E lub D+E warunków określonych odpowiednio dla prawa jazdy kat. B,C1,C,D1 lub D.

Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 15.30.

Sposób odbioru prawa jazdy – osobiście w pok. 135 po zwrocie poprzedniego dokumentu ( celem unieważnienia)

Na stronie internetowej urzędu www.powiatchelmski.pl istnieje możliwość sprawdzenia statusu sprawy ( na jakim etapie znajduje się procedura wyrabiania prawa jazdy). W celu skorzystania z tej opcji należy wybrać zakładkę E-Usługi, a następnie funkcjonalność e-kierowca/e-pojazd i dalej postępować zgodnie z instrukcją.


Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 
Agnieszka Jonik 


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wniosek o wydanie prawa jazdy 2020
2020-08-19