WSTECZ WSTECZ
Usługa: Składanie wniosków drogą elektroniczną przez skrzynkę podawczą

Wniosek elektroniczny wraz z wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej składa się do Starosty Chełmskiego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), z wykorzystaniem skrzynki podawczej


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia  5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 341 ze zm. );
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz.231 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.05.2016r.  w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 ze  zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r.w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30.12.2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546).Wymagane dokumenty:

Wniosek oraz wszystkie załączniki składane za pośrednictwem skrzynki podawczej muszą mieć formę elektroniczną. Wymagane dokumenty to:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy/ pozwolenia
2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – jeżeli jest wymagane
3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – jeżeli jest wymagane
4. zgoda rodzica lub opiekuna – jeśli jest wymagana
5. kopia prawa jazdy – jeśli osoba posiada
6. fotografia
7. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy/ pozwolenia

Rodzaj wymaganych dokumentów zależy od tego jaki rodzaj czynności ma wykonać urząd (pierwsza rejestracja pojazdu, rejestracja pojazdu zabytkowego, rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy itd.). Wykaz dokumentów niezbędnych do danej sprawy opisany jest szczegółowo w kartach poszczególnych usług.

Załączniki muszą spełniać następujące warunki:

zdjęcie:
plik JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierający datę wykonania zdjęcia;
przestrzeń barw: sRGB;
głębia kolorów: 24 bity;
rozdzielczość: 480x615 pikseli;
rozmiar pliku nie większy niż 100 KB;
kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100;

Skan podpisu:
skan w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białe), pozbawiony zabrudzeń, ramek, linii ułatwiających pisanie, itp., złożony czarnym długopisem lub piórem;
przestrzeń barw: greyscale (skala odcieni szarości);
głębia kolorów: 16 bitów;
rozdzielczość – min. 300x111 pikseli;
kompresja: poziom jakości JPEG nie mniej niż 80/100;

Pozostałe załączniki:
skan w formacie TIFF, JPG lub PDF;
przestrzeń barw: B&W, greyscale lub sRGB;
rozdzielczość-max. 2500x3500 pikseli;
rozmiar pliku nie większy niż 200 KB;
kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100.Opłata:

100 zł opłata za wydanie prawa jazdy + 0,50 zł opłata ewidencyjna. Do wniosku dołącza się potwierdzenie elektroniczne dokonania przelewu lub skan dowodu wpłatyPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

W celu skorzystania z usługi elektronicznego składania wniosków należy założyć konto na serwerze http://epuap.gov.pl a następnie przejść do katalogu usług i dalej postępować zgodnie z instrukcją. Po złożeniu wniosku drogą elektroniczną należy przesłać oryginały wymaganych załączników drogą pocztową celem potwierdzenia przez organ zgodności kopii z oryginałami. Po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów, w zależności od rodzaju sprawy, organ generuje profil kandydata na kierowcę lub składa zamówienie na wyprodukowanie prawa jazdy do PWPW.S.A.

Czas oczekiwania:
na wygenerowanie PKK – do 2 dni roboczych od daty złożenia kompletu dokumentów
na wyprodukowanie prawa jazdy – około 10 dni od daty złożenia zamówienia do producentaWydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr telefonu: 82 562 75 36, 82 562 75 37 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
3. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowejUwagi:

Sposób odbiór PKK po złożeniu wniosku o wydanie prawa jazdy drogą elektroniczną  - w zależności od opcji wskazanej we wniosku – osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Odbiór  prawa jazdy - osobiście w pok. 135.


Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 

Agnieszka Jonik