WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych nie wykraczających poza obszar powiatu chełmskiego w transporcie drogowym osób.

Załączniki
a) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
b) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami,
c) Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
d) Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
e) Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu.Opłata:

Za wydanie przez zezwolenia dla przewozu regularnego pobiera się opłatę, która w zależności od okresu ważności zezwolenia wynosi:
do 1 roku – 125,00 zł.
do 2 lat – 150,00 zł.
do 3 lat – 175,00 zł.
do 4 lat – 225,00 zł.
do 5 lat – 275,00 zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia, na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się, opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Opłatę można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w Chełmie Plac Niepodległości 1 (czynna w godz. 8:00 – 14:30) lub na rachunek bankowy Starostwa:
BGŻ BNP PARIBAS S.A.
Numer konta: 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zezwolenie wydaje się w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127 (punkt kancelaryjny)

Nr telefonu: 82 562 75 40 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Chełmskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Uwagi:

Oznaczenie przedsiębiorcy umieszczone we wszystkich dokumentach tj. wniosku i załącznikach do wniosku, powinno być zgodne z oznaczeniem przedsiębiorcy zawartym w licencji/zezwoleniu..
Termin ważności licencji nie powinien być krótszy od terminu ważności zezwolenia wskazywanego we wniosku przez przedsiębiorcę.
Potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi nie powinny być wydane wcześniej niż na 1 rok przed datą składania wniosku i powinny zawierać:
Nazwę przystanku poprzedzoną nazwą miejscowości, a w sytuacji jeśli przystanki zawarte w uzgodnieniu znajdują się na obszarze jednej miejscowości, jej nazwa powinna być zawarta w treści uzgodnienie,
Dokładną lokalizację przystanku (lewy, prawy) dla danego kierunku przebiegu drogi,
Termin ważności wydanych uzgodnień
W sytuacji, jeśli potwierdzenia uzgodnień zasad na korzystanie z przystanków (wszystkie lub przynajmniej jedno) załączane przez przedsiębiorcę do wniosku wydane są na czas określony, jednakże z terminem ważności krótszym od okresu, na jaki ma zostać wydane wnioskowane zezwolenie, do wniosku należy załączyć zobowiązanie o przedłożeniu przez przedsiębiorcę w odpowiednim czasie stosownych uzgodnień zasad na kolejny okres ważności zezwolenia.
W sytuacji, jeśli w treści potwierdzenia uzgodnień zasad na korzystanie z przystanków jest mowa o załącznikach, należy je również załączyć do wniosku, gdyż wraz z uzgodnieniem stanowią integralną całość.
Nazwy przystanków zawartych w rozkładzie jazdy stanowiącym załącznik do wniosku, muszą być takie same jak nazwy przystanków podanych w odpowiednich potwierdzeniach uzgodnień. Ponadto nazwa każdego przystanku musi zostać poprzedzona nazwą miejscowości.
Wydanie decyzji dotyczącej przewozu regularnego dla linii do 100 km poprzedzone jest opracowaniem analizy sytuacji rynkowej, z tytułu, czego pobiera się opłatę. Wniesienie przedmiotowej opłaty jest obowiązkowe niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Oznacza to, iż w sytuacji zakończenia postępowania administracyjnego wydaniem decyzji o jego umorzeniu lub odmowie wydania zezwolenia przedmiotowa opłata nie podlega zwrotowi.
Przed odbiorem decyzji należy uiścić wymagane opłaty.

Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wniosek wraz z załącznikami
2020-08-19