WSTECZ WSTECZ
Usługa: Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

2. Załączniki:
oświadczenie o niekaralności - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że:
a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w wysokości 9.000 euro na pierwszy zgłoszony pojazd i po 5.000 euro na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji,
wykaz pojazdów zawierający informacje o marce, typie, rodzaju/przeznaczeniu, numerze rejestracyjnym, numerze VIN pojazdów zgłoszonych do licencji oraz rodzaj tytułu prawnego do dysponowania nim,
dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,Opłata:

Opłata administracyjna wnoszona przed odbiorem licencji i wypisów:
• podstawa opłaty za licencję udzieloną na 2-15 lat - 700 zł,
• podstawa opłaty za licencję udzieloną na 15-30 lat - 800 zł,
• podstawa opłaty za licencję udzieloną na 30-50 lat - 900 zł,
• opłata w wysokości 11% od podstawy - za każdy wydany wypis w ilości pojazdów zgłoszonych do licencji.
Opłatę można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w Chełmie Plac Niepodległości 1 (czynna w godz. 8:00 – 14:30) lub na rachunek bankowy Starostwa:
BGŻ BNP PARIBAS S.A.
Numer konta: 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wydział wydaje zaświadczenie w ciągu 30 dni od daty złożenia podaniaWydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, pok. 127 (punkt kancelaryjny)

Nr telefonu: 82 562 75 40 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Chełmskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Uwagi:

WARUNKI WYKONYWANIA PRZEWOZU (art. 18 ust. 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym) 

1. Licencja uprawnia do wykonywania przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym.
2. Przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zabrania się:

- o umieszczania i używania w pojeździe taksometru,
- o umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz pojazdu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających na celu identyfikację przedsiębiorcy, a także reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi,
- o umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych.


Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 
Lucjan Raszka 


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wniosek wraz z załącznikami
2020-08-19