WSTECZ WSTECZ
Usługa: Udzielenie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Załączniki:

oświadczenie o niekaralności - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą,, że:
a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy poprzez dysponowanie środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50000 euro.
dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,Opłata:

Opłata administracyjna wnoszona przed odbiorem licencji i wypisów:
• podstawa opłaty za licencję udzieloną od 2 do15 lat - 800 zł,
• podstawa opłaty za licencję udzieloną powyżej 15 do 30 lat - 900 zł,
• podstawa opłaty za licencję udzieloną powyżej 30do 50 lat - 1000 zł,

Opłatę można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w Chełmie Plac Niepodległości 1 (czynna w godz. 8:00 – 14:30) lub na rachunek bankowy Starostwa:
BGŻ BNP PARIBAS S.A.
Numer konta: 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 Wydział wydaje zaświadczenie w ciągu 30 dni od daty złożenia podaniaNr pokoju: I piętro, pok. 127 (punkt kancelaryjny)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Chełmskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Uwagi:
Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 
Lucjan Raszka


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wniosek wraz z załącznikami
2020-08-19