WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz .U. 2014 poz. 961)Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
- oznaczenie przedsiębiorcy, adres, siedzibę lub miejsce zamieszkania,
- adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
- numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- określenie rodzaju transportu drogowego (rzeczy lub osoby)
- określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego,

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się:
1) oświadczenie przedsiębiorcy stwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców w stosunku do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, w stosunku do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów ,
3) wykaz pojazdów, którymi wykonywany będzie przewóz na potrzeby własneOpłata:

1. 500 zł - wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony.
2. 100 zł - wydanie wypisu z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia.
3. 100 zł - wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego nie zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia.
4. 25 zł - zmiana zaświadczenia, polegająca na zmianie danych w nim zawartych,
o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów.
5. 10 zł - wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia.

Opłatę można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w Chełmie Plac Niepodległości 1 (czynna w godz. 8:00 – 14:30) lub na rachunek bankowy Starostwa:
BGŻ BNP PARIBAS S.A.
Numer konta: 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1. Zaświadczenie wydaje się w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.
2. W zaświadczeniu określa się w szczególności:
- numer ewidencyjny zaświadczenia,
- organ który wydał zaświadczenie,
- datę udzielenia zaświadczenia,
- podstawę prawną,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
- rodzaj przewozów, - rodzaj i liczbę pojazdów samochodowychWydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, pok. 127 (punkt kancelaryjny)

Nr telefonu: 82 562 75 40 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

BRAKUwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 

Lucjan RaszkaZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek na potrzeby wlasne
2020-08-19
Wniosek wraz z załącznikami
2020-08-19