WSTECZ WSTECZ
Usługa: Postępowanie w sprawie rzeczy znalezionych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019 r. poz. 908).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.).


Wymagane dokumenty:

1. Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy – składa znalazca do protokołu.
2. Przy poszukiwaniu zgubionej rzeczy – zapytanie osoby poszukujacej swojej rzeczy (pisemnie lub ustnie).
3. Przy wystąpieniu o wydanie rzeczy znalezionej: pisemny wniosek o wydanie rzeczy znalezionej zawierający jej szczegółowy opis (cechy charakterystyczne, znaki szczególne, itp.), określenie miejsca zgubienia oraz dowód osobisty (paszport) do wglądu przy odbiorze rzeczy.Opłata:

NieodpłatniePrzewidywany termin załatwienia sprawy:

1. W przypadku zawiadomienia o znalezieniu rzeczy lub przekazywania rzeczy wydawane jest poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy:
- niezwłocznie przy kontakcie bezpośrednim,
- w terminie 7 dni przy załatwianiu sprawy za pośrednictwem poczty.
2. Udzielanie informacji osobom poszukującym rzeczy zgubionych dokonywane jest:
- przy ustnym zapytaniu – niezwłocznie,
- przy pisemnym zapytaniu – w terminie 7 dni.
3. W przypadku wydawania rzeczy znalezionych:
- termin podjęcia rzeczy – dwa lata licząc od dnia znalezienia rzeczy – w przypadku niemożności wezwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy,
- po bezskutecznym upływie dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, która nie została odebrana przez osobę uprawnioną prawo własności do rzeczy przejdzie na znalazcę rzeczy, o ile odbierze rzecz w wyznaczonym przez Starostę terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie,
- w przypadku gdy znalazca rzeczy nie podejmie rzeczy w wyznaczonym przez Starostę terminie – właścicielem rzeczy stanie się powiat.
- przy wydawaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru sporządzany jest protokół wydania rzeczy.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 139.

Nr telefonu: 82 562 75 40 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm - za pośrednictwem Starosty Chełmskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
2. Tryb odwoławczy dotyczy przypadku gdy została wydana decyzja o odmowie przyjęcia rzeczy znalezionej.Uwagi:
Do depozytu przyjmuje się:
1) rzeczy znalezione na terenie powiatu,
2) rzeczy, których wartość szacunkowa przekracza 100 zł, chyba, że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
3) pieniądze, papiery wartościowej, kosztowności, takie jak: złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamienie szlachetne, perły oraz koral – o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu,
4) rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy, a także dokumenty wojskowe, a w szczególności legitymacje, książeczki lub zaświadczenia wojskowe albo karty powołania – przekazując niezwłocznie najbliższej jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej,
5) rzeczy znalezione w budynku publicznym lub budynkach i pomieszczeniach otwartych dla publiczności, środkach transportu publicznego – dostarczone przez zarządcę, który przekazuje rzecz do wydziału po upływie trzech dni od dnia otrzymania rzeczy od znalazcy (zastosowanie ma przepis pkt 1).

Do depozytu nie przyjmuje się:
1) rzeczy o wartości nieprzekraczajacej 100 złotych, chyba, że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
2) rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały one porzucone z zamiarem wyzbycia się własności,
3) rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia,
4) zwierząt, które zbłąkały się albo uciekły.
Miejsce załatwienia sprawy i uzyskania szczegółowych informacji – I piętro, pok. 139 tel. 82 562 75 40.


Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 
Lucjan Raszka