WSTECZ WSTECZ
Usługa: Nadzór nad stowarzyszeniami - opinia organu nadzoru dotycząca wniosku o rejestrację stowarzyszenia

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713).Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o rejestrację stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
2. Lista założycieli, zawierająca imiona i nazwiska, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli stowarzyszenia.
3. Statut stowarzyszenia.
4. Protokół z wyboru komitetu założycielskiego.
5. Informacja o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.
6. Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 2-5 składa się w sądzie.Opłata:

Opłatę uiszcza się w sądzie

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 21-040 Świdnik, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1. Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
2. Organ nadzoru ma prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, a także przystapić za zgodą sądu do postępowania jako zainteresowany.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr telefonu: 82 562 75 40 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.Uwagi:

1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - zwanego dalej "organem nadzorującym".

3. Organ nadzorujący ma prawo:
1) żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zgromadzenia członków,
2) żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.

4. W razie niezastosowania się stowarzyszenia do w/w wymagań lub w przypadku stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu organ nadzorujący może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia.

5. Sąd na wniosek organu nadzorującego może:
1) udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia,
2) uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia,
3) rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.


Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 
Lucjan Raszka