WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych.

Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych.


Podstawa prawna:
  1.  Art. 64  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004  r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. U. L. 61 z 3.3.1997,s.1).
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek.
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  3. Kopia dokumentu potwierdzająca legalność pochodzenia zwierzęcia, m.in: kopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, kopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, kopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli.
Opłata:

26,00 zł zgodnie z cz. 1 poz. 19 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2020 r. poz 1546 z późn. zm.)

Wpłaty należy dokonać na rachunek:
Urząd Miasta Chełm Bank PEKAO S.A. I O/Chełm
nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA) do 7 dniSprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Mariusz SzewczukWydział: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Nr pokoju: 145

Nr telefonu: 82 562 75 12.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt.Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie – Art. 219 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA)Procedura:
Uwagi:

Obowiązek zgłoszenia do rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych (PDF, 113 KB)
2021-05-05
Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych (DOC, 40,0 KB)
2021-05-05