WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów

Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 t.j.).Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek.
  2. Dowód uiszczonej opłaty skarbowej.
  3. Zaświadczenie o niekaralności:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.).

4. Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358 t.j. ).

5. Oświadczenie o niekaralności:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących ww. osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach.

6. Oświadczenie, że w stosunku do:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

– w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.

7. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:

a) w stosunku do którego ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub

b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł

– za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

8. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

9. W przypadku:

a) przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych

b) przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

– posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania w formie aktu notarialnego albo umowę dzierżawy nieruchomości w formie aktu notarialnego.

10. Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów   jeśli jest wymagany.

11. Postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej zawarte w operacie przeciwpożarowym, jesli jest wymagane.

12. W przypadku przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

13. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jeśli jest wymagana.

14. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa dołączyć należy oryginał bądź urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z oryginałem dowodu opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
Opłata:

Na podstawie cz. III poz. 43c i 46 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz 1546 z późn. zm.):

  1. 616,00 zł za wydanie zezwolenia.

  2. 308,00 zł za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia.

  3. 616,00 zł za zmianę decyzji poprzez dodanie kolejnego rodzaju działalności.

  4. Opłata skarbowa  w wysokości 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek:
Urząd Miasta Chełm Bank PEKAO S.A. I O/Chełm
nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca a w przypadku skomplikowanych spraw do 2 miesięcy.
Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Magdalena PotrapelukWydział: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska

Nr pokoju: 147

Nr telefonu: 82 562 75 11

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej.Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.Procedura:
Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (DOC, 69 KB)
2021-05-05
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (PDF, 167 KB)
2021-05-05