WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej większej niż 1 MW, opalanej paliwem stałym

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej większej niż 1 MW, opalanej paliwem stałymPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2021 r. poz. 133 z późn. zm.)Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez osobę posiadającą tytuł prawny do instalacji.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia.

3. Pełnomocnictwo wraz z opłatą w wysokości 17 zł - w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.Opłata:

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości 17 zł

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek:
Urząd Miasta Chełm Bank PEKAO S.A. I O/Chełm
nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Magdalena PotrapelukWydział: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska

Nr pokoju: 147

Nr telefonu: 82 565 75 11

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie – Art. 219 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA)Procedura:
Uwagi:

Wniosek dotyczy instalacji, dla których organem właściwym do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 Prawa ochrony środowiska jest starosta.

Zaświadczenie zgodnie z art. 6b ust. 4 ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw jest ważne przez rok, licząc od dnia jego wystawienia.Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wzór wniosku zaświadczenia spalania paliwem stałym (DOC, 30,5 KB)
2021-05-05
wzór wniosku zaświadczenia spalania paliwem stałym (PDF, 89,7 KB)
2021-05-05