WSTECZ WSTECZ
Usługa: Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.


Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 6. Rozporządzenie  Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. i administrowania nim.

Z dniem 1 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r., poz.1500 t.j).

Przepisy wskazanej ustawy stosuje sie do następujących jednostek pływających o długości do 24 m:

1. statków morskich przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji:

a) jachtów rekreacyjnych,

b) jachtów komercyjnych;

2. statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji lub połowu ryb:

a) jachtów rekreacyjnych,

b) jachtów komercyjnych,

c) jednostek pływających używanych do połowu ryb.
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek właściciela o rejestrację jednostki pływającej i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
 2. Dowód własności jednostki pływającej ( dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowlanych systemem gospodarczym - pisemne oświadczenie budowniczego).
 3. Dokumenty poświadczające następujące informacje:

  a) dane i adres właściciela/współwłaścicielach oraz armatora jednostki pływającej;
  b) rejestrację jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeśli wcześniej była zarejestrowana;
  c) numer identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został nadany;
  d) rodzaj napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy;
  e) markę i model lub typ jednostki pływającej;
  f) wymiary i parametry jednostki pływającej;
  g) materiał główny, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej;
  h) rok budowy i producent jednostki pływającej;
  i) sygnał rozpoznawczy (Call Sign) i morski radiowy numer identyfikacyjny MMSI, jeżeli zostały nadane;
  j) maksymalna dopuszczalna liczba osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;
  k) dopuszczalna siła wiatru i wysokość fal, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot.

 4. Dowód wniesienia opłat za rozpatrzenie wniosku i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
 5. Dokument zawierający zgode właściciela jednostki pływającej na uprawianie żaglugi przez armatora.
 6. Deklaracja zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika - jeżeli były wydane.
 7. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracja jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną).
 8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu).

Sprawy związane z rejestracją jednostki pływającej w imeniu osoby prawnej może załatwić tylko osoba do tego upoważniona.

Uwaga!

Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m obowiązkowi rejestracji podlega:

 1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
 2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
 3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji, o którym mowa w art 3 ust 1 wskazanej ustawy nie podlega rejestracji:

 1. jednostka pływająca przeznaczona wyłacznie do regat i zawodów sportowych, posiadajaca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięsni;
 3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
Opłata:
 • opłata za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
 • opłata za zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
 • opłata za wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
 • opłata za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, dla którego wpis do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów utraciły ważność - 60 zł,
 • opłata za rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 15 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm: nr rachunku bankowego: 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002, podając odpowiedni tytuł wpłaty zgodny ze złożonym wnioskiem.

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł wnosi się na konto Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO S.A I o/Chełm nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, a obecnie podlega rejestracji ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejscia w życie niniejszej ustawy tj. do 1 stycznia 2022 r.

Wydanie zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację do 7 dni. Wpis do rejestru do 30 dni odo dnia złożenia kompletnego wniosku. Sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Piotr WoźniakWydział: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska

Nr pokoju: 147

Nr telefonu: 82 562 75 11

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu rejestrującego o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru przysługuje odwołanie do:

 1. Ministra własciwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto onformację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych:
 2. Ministra własciwego do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.
Procedura:
Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Dane_jednostki (PDF, 587 KB)
2021-05-06
Wlasciciel (PDF, 430 KB)
2021-05-06