WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów


Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późń. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.).
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek.
 2. Dowód uiszczonej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia.
 3.  Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 4. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 5. Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów jesli jest wymagany.
 6. Postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej zawarte w operacie przeciwpożarowym jesli jest wymagane.
 7.  Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:   1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2. będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za prze-stępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875)..

8.  W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa dołączyć należy oryginał bądź urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z oryginałem dowodu opłaty skarbowej.

Opłata:
 1. Na podstawie cz. III poz. 40 i 46 załacznika od ustawy o opłacie skarbowej  za wydanie pozwolenia:

a) 2 011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,

b) 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,

c) 253,00 zł w przypadku zmiany pozwolenia poprzez przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie zakresu działalności,

d) 506 zł w przypadku zmiany pozwolenia poprzez dodanie kolejnego rodzaju działalności.

 1. Opłata skarbowa  w wysokości 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek:
Urząd Miasta Chełm Bank PEKAO S.A. I O/Chełm
nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca a w przypadku spraw skomplikowanych do 2 miesięcy.
Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Magdalena PotrapelukWydział: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska

Nr pokoju: 147

Nr telefonu: 82 562 75 11

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej.Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.Procedura:
Uwagi:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczneZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Oświadczenie celem ustalenia wysokości oplaty skarbowej (PDF, 167 KB)
2021-05-06