WSTECZ WSTECZ
Usługa: Udostępnianie informacji o środowisku.

Udostępnianie informacji o środowisku.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz..247 z późn. zm. )Wymagane dokumenty:

WniosekOpłata:

Wysokość opłat określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

Dz.U. z 2010 r. Nr 215 poz. 1415)
Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki nie dłużej niż 30 dni.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Marzena GórskaWydział: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska

Nr pokoju: 147

Nr telefonu: 82 562 75 11

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji o środowisku - odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Chełmskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.Procedura:
Uwagi: