WSTECZ WSTECZ
Usługa: Pozwolenia zintegrowane..

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych.


Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz.1169).


Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego - 2 egz. wersji papierowej oraz 2 egz. wersji elektronicznej.
 2.  Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 3.  Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej.
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 5. W przypadku źródła spalania paliw oświadczenie o nieprzekraczaniu czasu użytkowania źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
  • z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,

  • z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku.

6. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.

7. W przypadku wytwarzanie odpadów - operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej zawarte w operacie przeciwpożarowym.

9. Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

  • za przestępstwa przeciwko środowisku,

  • będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r., 1600, z późn. zm.) - w przypadku wytwarzanie odpadów.

10. Raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych - w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu.

11. Kopia programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 ustawy Prawo ochrony środowiska, lub kopia raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 tejże ustawy - jeżeli są wymagane.

12. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania - w przypadku gdy prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu.

13. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa dołączyć należy oryginał bądź urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z oryginałem dowodu opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Opłata:

Opłata rejestracyjna, obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1183 z późn. zm.).
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
nr: 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010.

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
2011 zł (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
lub
506 zł (dla podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców oraz pozostałych podmiotów) - część III ust. 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.).
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:
Urzędu Miasta Chełm
nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

17 zł - od przedłożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.).
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:
Urzędu Miasta Chełm
nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:

6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Magdalena PotrapelukWydział: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska

Nr pokoju: 147

Nr telefonu: 82 562 75 11

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej.Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Chełmskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.Procedura:
Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Oświadczenie celem ustalenia wysokości oplaty skarbowej (PDF, 167 KB)
2021-05-06