WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny


Podstawa prawna:


  1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868, z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.);
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015 r., poz. 987).
Wymagane dokumenty:


  1. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej, złożony przez podmiot, który sfinansował wykonanie tej dokumentacji.
  2. 4 egzemplarze dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015 r., poz. 987).
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Opłata:

1) 10 zł - za wydanie decyzji - część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:
Urzędu Miasta Chełm
nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

2) 17 zł - od przedłożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:
Urzędu Miasta Chełm
nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Grzegorz DudczakWydział: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska

Nr pokoju: 146

Nr telefonu: 82 562 75 38

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnejTryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Chełmskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.Procedura:
Uwagi: