WSTECZ WSTECZ
Usługa: Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż


Podstawa prawna:


 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868, z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.);

 3. Ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o udzielenie koncesji, sporządzony zgodnie z art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868, z późn. zm.), w którym określono, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej:
 • włascicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz ozanaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;
 • prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
 • czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
 • środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
 • wykaz obszarów objetych formami ochrony przyrody, wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
 • firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • rodzaj i zakres wykonywania zamierzonej działalności,
 • złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
 • wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
 • stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek - zasoby eksploatacyjne ujęcia;
 • projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
 • geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu;
 • przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1.

2) Załączniki do wniosku o udzielenie koncesji:

 • dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku potwierdzenia danych, o których mowa w punkcie 1 - wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 • załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju - 6 egzemplarzy,
 • dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
 • prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.
3) Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Opłata:

1) 616 zł - za udzielenie koncesji - część III ust. 44 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełm
nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

2) 17 zł - od przedłożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.). Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:
Urzędu Miasta Chełm
nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Grzegorz DudczakWydział: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska

Nr pokoju: 146

Nr telefonu: 82 562 75 38

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej.Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Chełmskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczeniaProcedura:
Uwagi: