WSTECZ WSTECZ
Usługa: Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi


Podstawa prawna:


  1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868, z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j.).
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych,  w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U.  z 2011 r., Nr  288, poz. 1696, z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:


  1. Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, złożone przez podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu.
  2. 2 egzemplarze projektu robót geologicznych spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.).
Opłata:

Nie podlega opłacie skarbowejPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania prac geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac, właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Grzegorz DudczakWydział: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska

Nr pokoju: 146

Nr telefonu: 82 562 75 38

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.Procedura:
Uwagi: